Nacházíte se: O městě > Sociální služby > Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb > Pracovní skupina "Děti, mládež a rodina"

Pracovní skupina

Informace

Cílovou skupinu tvoří široký okruh osob od dětí předškolního věku po mládež do 26 let věku. Přestože je pracovní skupina zaměřena na děti a mladistvé, tak do ní musíme zahrnout i rodiče, jakožto nedílnou součást procesu výchovy a formování každého dítěte.
Rodina je deklarována jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů, zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu.
Vzhledem k různorodým problémům může tato cílová skupina využít široké škály sociálních služeb (sociální poradenství, péče i prevence), ale také služeb volnočasových, vzdělávacích a společensko-kulturních.
Specifickou skupinu tvoří tyto rizikové a ohrožené rodiny, děti a mládež:
• osoby ve věku 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (sociálně-patologické jevy a trestná činnost) – děti ohrožené nepříznivými vlivy prostředí, které pocházejí z různorodého prostředí. Často se jedná o rodiny s nízkou sociokulturní úrovní, kde dochází k přejímání nevhodných vzorců chování. Způsob trávení volného času a podoba péče a zájmu rodičů však někdy zapříčiní výskyt nežádoucího chování i u dítěte z relativně funkčních rodin. Problémy zasahují do různých oblastí života klienta (škola, vztahy, střet se zákonem…). Zvýšená pozornost by měla být věnována zejména těm osobám, které se dopouštějí delikventního jednání (např. poškození věci), které není z důvodu jejich věku klasifikováno jako trestný čin. Jsou to zejména prvopachatelé, osoby mladší 15 let a mladiství. Za účelem prevence delikventního (resp. trestného) jednání a rozvoje kriminální kariéry jim bývají uložena různá opatření.
• osoby do 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy (příp. osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež)
- jedná se o mladé dospělé, kteří různě dlouhé období do své zletilosti strávili v zařízení ústavní výchovy. Při pobytu v režimovém zařízení hrozí ve zvýšené míře riziko deformace sociálních vztahů, postojů, systému hodnot a sebehodnocení, schopnosti samostatného života. Mladý dospělý se ocitá v obtížné situaci, kdy si musí sám zajistit bydlení, zdroj obživy a vyplnit volný čas. Mnohdy nebývá připraven na samostatný život ve společnosti (jednání s úřady, zacházení s finančními prostředky, chybějící znalosti v oblasti sociální sítě apod.). Náročná životní situace může při jejím nezvládnutí vyústit v sociální izolaci, rizikové aktivity či asociální a kriminální činy.
V obdobné situaci spojené s nároky na osamostatnění se mohou nacházet také mladí dospělí vycházející z pěstounských rodin, ze zařízení pro výkon pěstounské péče.

• rodina s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace – jedná se o rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, jakou může být například nízká sociokulturní úroveň rodiny, úmrtí člena rodiny, závislost rodičů na návykových látkách, vztahové a výchovné problémy, týrání a zneužívání, trestná činnost; sociálně znevýhodněné rodiny s nízkými příjmy, nebo rodiny, kde jsou rodiče nezaměstnaní; rodiny s velkým počtem dětí nebo neúplné rodiny.
Tyto rodiny se často stávají klienty orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

Seznam členů:
1.  Centrum nové naděje, z. s.

2.  z. s. Filadelfie, NZDM U-kryt

3.  Charita Frýdek-Místek – Klub Nezbeda, terénní služba Rebel
4.  Jesle Frýdek-Místek, p. o.
5.  Renarkon, o. p. s. 
6.  Magistrát města Frýdku-Místku – odbor sociálních služeb, odbor sociální péče, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Klub Kosťa, Klub Prostor 
7.  Městská policie Frýdek-Místek
8.  Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.

9. ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

10. Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna

11. Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek

12. Spolu pro rodinu, z. s. 

Stálí hosté:

1. Slezská diakonie, Program pro pěstounské rodiny, pobočka Frýdek-Místek

2. Modrý kříž v České republice, z. s. 


KontaktyAkce

Fotky

Přílohy

RSS

Termín setkání pracovní skupiny

autor: Hana Kohutová, 03.11.2011 14:38Aktualizováno

Setkání pracovní skupiny Péče o děti a mládež se uskuteční 2. 12.od 13.00hodin v Kavárně Empatie. [ celý článek ]

SWOT analýza pracovní skupiny

autor: Hana Kohutová, 21.12.2009 10:45

Termín setkání pracovní skupiny je 19. 1. 2010 ve 12.30 hodin na odboru soc. služeb. [ celý článek ]

Zápis

autor: Hana Kohutová, 20.11.2009 11:22

V příloze je uložen zápis z pracovní skupiny konané 5. 11. 2009. Příští setkání skupiny se koná 3. 12. v 12.30 hodin v zasedací místnosti odboru soc. služeb. [ celý článek ]

Zápis+termín příští skupiny

autor: Hana Kohutová, 22.10.2009 08:08

V příloze je uložen zápis ze skupiny konané v září. Termín příští skupiny je 5. 11. ve 13 hod v zasedací místnosti ADRA. [ celý článek ]

Zápis z pracovní skupiny

autor: Hana Kohutová, 16.04.2009 13:16

[ celý článek ]

Zápis z pracovní skupiny Péče o děti a mladistvé

autor: Hana Kohutová, 01.04.2009 10:19

[ celý článek ]

< 1 2 >

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
0.79 °C
-1.05 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)