Nacházíte se: O městě > Sociální služby

Sociální služby

PDF E-mail Print

Oblast sociálních služeb ve Frýdku-Místku v posledních letech zaznamenala díky střednědobému plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování období prudkého rozvoje. Došlo ke značnému rozšíření sítě poskytovaných sociálních služeb, a to nejen ze strany samotného statutárního města Frýdek-Místek a jeho poskytovatelů, ale i řady neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb, s nimiž statutární město spolupracuje a také jejich činnost v rámci dotačního řízení podporuje. Snahou statutárního města Frýdek-Místek je na místní úrovni vytvořit propojený systém sociálních a navazujících služeb, který by odpovídal místním potřebám.


V oblasti sociálních služeb je statutární město Frýdek-Místek zřizovatelem 6 příspěvkových organizací:


1. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ul. 28. října 2155, Frýdek-Místek, www.dsfm.cz.

 • poskytuje pobytové služby osobám, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu převážně či zcela odkázáni na pomoc jiné osoby; celková kapacita domova je 196 lůžek nacházejících se ve dvou budovách, a to na ulici 28. října a na ulici Školská

2. Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek-Místek, www.penzion-fm.cz .

 •  umožňuje bydlení v 156 samostatných bytových jednotkách s patřičným zázemím vytvořeným odborným personálem, sítí poskytovaných služeb (zejména pečovatelská služba) a zájmovými aktivitami
 • na přechodnou dobu zajišťuje poskytování pobytové odlehčovací služby seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí - celková kapacita 4 lůžka
 • v rámci registrace domova pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu převážně či zcela odkázáni na pomoc jiné osoby – celková kapacita 14 lůžek

3. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266, Frýdek-Místek, www.psfm.cz.

 • poskytuje pečovatelskou službu v domácnostech osob, které potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Středisko osobní hygieny
 • Centrum denních služeb Domovinka
 • Sociálně právní poradna
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek

4. ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469, Frýdek-Místek, , www.zirafafm.cz.

Posláním organizace je poskytování kvalitní sociální péče osobám s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány dle Zákona č.108/2006 Sb.

Poskytované služby:

- AMBULANTNÍ SLUŽBY

 • denní stacionáře

- POBYTOVÉ SLUŽBY

 • chráněné bydlení
 • odlehčovací služby

5. Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Brožíkova 40, Frýdek-Místek, www.jesle-fm.cz.
Posláním organizace je poskytování výchovné péče dítěti ve věku od 1 do 3 let věku, zaměřené na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků.

6. HOSPIC Frýdek-Místek, příspěvková organizace, J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek, www.hospicfm.cz.
Hlavním účelem organizace je zajištění péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění a poskytování paliativní lékařské péče, dále provozování pobytové odlehčovací služby a poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení.

 

Odbor sociálních služeb

Sekretariát

 • evidence tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

Oddělení koncepce a rozvoje    

 • realizace procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování   
 • vytváření koncepčních materiálů pro sociální a související služby v obci
 • realizace dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb
 • podílení se na rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb ve Frýdku-Místku, zejména plánováním a vyhodnocováním služeb, propagací a medializací, partnerstvím a spoluprací s ostatními subjekty a obcemi ve spádové oblasti 
 • zpracování ekonomických analýz a rozborů k jednotlivým prioritám schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek

Oddělení sociální práce

 • sociální práce se seniory; osobami s duševním nemocněním, se zdravotním hendikepem, nacházejícími se v nepříznivé sociální situaci; s osobami po propuštění z výkonu trestu nebo vazby; osobami propuštěnými ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti; osobami bez přístřeší; s osobami omezenými nebo zbavenými způsobilosti k právním úkonům a jejich opatrovníky
 • přijímání žádostí, evidence žádostí, aktualizace žádostí, sestavování pořadníku, přidělování bytů v domech zvláštního určení
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • zastupování osob při uzavírání smluv o poskytování soc. služeb dle § 91, odst. 6 zákona o soc. službách
 • § 92a) a d) zákona o soc. službách

Oddělení veřejného opatrovnictví

 •  výkon veřejného opatrovnictví

Oddělení ekonomicko-správní

 • realizace dotačního programu na podporu v oblasti zdravotnictví
 • poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek 
 • činnosti spojené s podáváním žádostí o podpory a dotace 
 • agenda pohřebnictví dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 • příprava a realizace zdravotních programů
 • koordinace aktivizačních programů pro seniory
 • sestavování rozpočtu za OSS 
 • metodická pomoc příspěvkovým organizacím zřízeným SMFM (příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních služeb)

Oddělení sociální prevence

 • zabývá se protidrogovou problematikou a naplňuje aktivity protidrogové prevence na místní úrovni, podílí se na programu prevence kriminality;
 • poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Klub Kosťa a Klub Prostor);
 • provádí sociálně výchovnou prevenci a sociální práci v rámci prevence sociálně rizikových forem chování u dětí a mládeže, nabízí alternativní možnosti trávení volného času a napomáhá překonání nepříznivé sociální situace;
 • poskytuje poradenství a pomoc při řešení aktuálních problémů osob romské či jiné národnostní menšiny, mapuje situaci komunit národnostních menšin také formou terénní práce, napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
2.06 °C
1.52 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)