Výbory ZM

 • Finanční výbor
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města;
  • projednává a podává svá doporučení zejména k návrhům:
   • ročních rozpočtů, změn rozpočtů schvalovaných zastupitelstvem města, rozpočtovému výhledu a pravidlům rozpočtového provizoria;
   • závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok;
   • přijetí úvěrů a půjček pro město;
   • změn a doplnění vyhlášek o místních poplatcích;
   • cen v odpadovém hospodářství;
  • plní další úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání finančního výboru v roce 2019: 4. 3., 3. 6., 2. 9., 2. 12.

Kontaktní osoba finančního výboru: Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

 

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti. Provádí kontroly podle plánu kontrol kontrolního výboru, schváleném Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, tento plán lze v průběhu roku doplňovat. Plní další kontrolní úkoly z pověření zastupitelstva města.

Kontaktní osoba kontrolního výboru: Alena Orlíková, DiS., odbor kancelář primátora