Nacházíte se: Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor sociálních služeb > Činnost odboru

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Činnost odboru

10. ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
10.1. Členění odboru 
Odbor se člení na:
a) oddělení koncepce a rozvoje
b) oddělení ekonomicko-správní
c) oddělení sociální práce
d) oddělení sociální prevence
e) oddělení veřejného opatrovnictví

10.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
oddělení koncepce a rozvoje
10.2.1. realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování v obci;
10.2.2. podporuje (finančně, metodicky aj.) sociální práci v obci a sociální či jiné související služby;
10.2.3. zajišťuje agendu správy dotací účelově vázaných prostředků;
10.2.4. zajišťuje informační systém v rámci vyhlášených dotačních programů (projektů) na odboru;
10.2.5. zabezpečuje činnosti spojené s podáváním žádostí o podpory a dotace v rámci vyhlášených dotačních programů pro registrované poskytovatele sociálních služeb v působnosti odboru;
10.2.6. zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním žádostí o podpory a dotace z rozpočtu města;
10.2.7. v souladu s metodickými pokyny poskytovatele dotace připravuje podklady a provádí hlášení změn údajů uváděných v žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro registrované poskytovatele sociálních služeb v působnosti odboru;
10.2.8. v rámci povinných registrací sociálních služeb zpracovává aktuální rozpočet a hlášení změn ekonomického charakteru ve stanovené lhůtě dle zákona o sociálních službách za jednotlivé registrované sociální služby v působnosti odboru;
10.2.9. v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
10.2.10. v souladu s podmínkami Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb a Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby průběžně monitoruje realizaci projektu, finanční a věcné plnění smlouvy o poskytnutí dotace;
10.2.11. kompletuje a kontroluje závěrečné vypořádání přiznaných dotací a podpor poskytovaných ze státního rozpočtu a provádí vyhodnocení těchto projektů;
10.2.12. připravuje podklady pro veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v působnosti odboru;
10.2.13. zpracovává ekonomické analýzy a rozbory k jednotlivým prioritám schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek;
10.2.14. zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území;
10.2.15. zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území;
10.2.16. zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby; 
10.2.17. spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích; 
10.2.18. spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob;
10.2.19. spolupracuje se sociální a zdravotní  komisí;
10.2.20. sleduje a uplatňuje možnosti získávání finančních prostředků pro okruh své vykonávané činnosti prostřednictvím dotačních programů;

oddělení ekonomicko-správní
10.2.21. zajišťuje agendu správy dotací účelově vázaných prostředků;
10.2.22. zajišťuje informační systém v rámci vyhlášených dotačních programů (projektů) na odboru;
10.2.23. zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním žádostí o podpory a dotace (proces výběrového řízení na podporu projektů v oblasti zdravotnictví) z rozpočtu města; 
10.2.24. zpracovává a předkládá podklady pro sociální a zdravotní komisi;
10.2.25. na základě výsledků výběrového řízení na podporu projektů v oblasti zdravotnictví zapracovává schválené výše dotací do rozpočtu města;
10.2.26. v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
10.2.27. v souladu s Kontrolním řádem provádí následnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo příjemců veřejné finanční podpory, kdy je poskytovatelem statutární město;
10.2.28. kompletuje a kontroluje závěrečné vypořádání přiznaných dotací a podpor poskytnutých ze státního rozpočtu a provádí vyhodnocení těchto projektů;
10.2.29. koordinuje a zabezpečuje činnosti související s podáním žádostí
o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory (jedná se o dotace získané z jiných veřejných a evropských zdrojů v rámci působnosti odboru);
10.2.30. připravuje souhrnné ekonomické a statistické údaje a analýzy pro přípravu a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek;
10.2.31. zpracovává finanční analýzy, navrhuje způsoby efektivního vynakládání finančních prostředků;
10.2.32. v souladu se schváleným rozpočtem města, vnitřními předpisy magistrátu a platnými právními předpisy koordinuje aktivizační programy pro seniory (zajišťuje společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost pro kluby seniorů města);
10.2.33. sleduje hospodaření klubů seniorů;
10.2.34. provádí účetní a fyzickou kontrolu majetku města umístěného v klubech seniorů;
10.2.35. provádí inventarizaci pohledávek a závazků;
10.2.36. provádí mimosoudní vymáhání pohledávek (vůči dědicům zemřelého dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a z uzavřených dotačních smluvních vztahů); vypracovává podklady k posouzení právní důvodnosti a vymahatelnosti pohledávky pracovní skupině včetně odůvodněného návrhu jak s pohledávkou naložit;
10.2.37. sestavuje návrh plánu investičních akcí a nutných oprav u příspěvkových organizací, který předkládá k zařazení do zásobníku investičních akcí investičního odboru;
10.2.38. žádá o úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem vůči dědicům zemřelého, není-li dědiců, vůči státu – Ministerstvu pro místní rozvoj ČR;   
10.2.39. podporuje finančně sociální či jiné související služby;
10.2.40. sleduje  účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci (dotace z MPSV na sociální práci);

oddělení sociální práce
10.2.41. přijímá žádosti na přidělení bytů v režimu sociálního bydlení (domy zvláštního určení, byty pro osoby sociálně znevýhodněné, bezbariérové byty a byty s částečnou bezbariérovou úpravou, byty pro osoby se specifickými potřebami), k tomu vede agendu a sestavuje pořadníky a seznamy žadatelů na přidělení těchto bytů;
10.2.42. doporučuje na základě pořadníků a seznamu žadatelů na přidělení bytů v režimu sociálního bydlení přidělení těchto bytů, toto doporučení předává odboru správy obecního majetku a Penzionu pro seniory jako podklad k uzavření smlouvy o nájmu bytu;
10.2.43. spolupracuje se sociální a zdravotní komisí;
10.2.44. zastupuje město při soudních jednáních ve věci omezení svéprávnosti člověka;

oddělení  sociální prevence
10.2.45. zabývá se protidrogovou problematikou a realizuje preventivní programy a aktivity v této oblasti;
10.2.46. vyhledává a kontaktuje děti a mládež v místech jejich neformálního setkávání, nabízí jim alternativní možnosti trávení volného času;
10.2.47. zabezpečuje činnosti specializovaných pracovišť sociální prevence (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Kosťa a Prostor);
10.2.48. provádí sociálně výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými skupinami dětí v rámci prevence negativních jevů;
10.2.49. vykonává přímou sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě, dále pak působí ve sféře sociálních patologií v oblasti sociální a výchovné práce s romskými dětmi;
10.2.50. sleduje situaci komunit národnostních menšin a romských komunit, poskytuje v této oblasti poradenství a realizuje terénní práci;
10.2.51. podílí se na programu prevence kriminality na místní úrovni;
10.2.52. podílí se na organizaci aktivit a činností zaměřených na prevenci v nízkoprahových zařízeních dětí a mládeže formou neorganizovaných besed a specializovaných programů;
10.2.53. vykonává přímou sociální práci, která je soustředěna na změnu klienta, sdílí problémy vycházející ze sociálního vyloučení a podporuje funkční gramotnost klienta (v oblasti hospodaření s financemi, vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, zdravého životního stylu a zdravotní oblasti obecně, jednání s úřady, sociálních a rodinných vztahů, praktických dovedností a vedení domácnosti aj.), dále podporuje vlastní kompetence klienta svou situaci řešit a ovlivňovat své sociální prostředí a podmínky svého života;
10.2.54. svou činností se snaží předcházet sociálnímu vyloučení a spolupodílí se na preventivních aktivitách v oblastech vzdělávání, finanční a sociální gramotnosti, zaměřuje se také na děti a mládež žijící v sociálně vyloučených komunitách (motivace ke studiu, volnočasové aktivity apod.), snaží se dále o minimalizaci rizik spojených s životem v sociálně vyloučených komunitách a podporuje ve společnosti toleranci a antidiskriminační projevy;
10.2.55. vykonává přímou práci s osobami ohroženými rizikovým způsobem života, tj. řeší sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, ze závislosti na herních aktivitách, ze zneužívání nealkoholových drog;
10.2.56. vykonává přímou práci s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, tj.  řeší sociální problémy vyplývající z trestné činnosti jiných osob, domácího násilí, týrání a zneužívání, pokud se nestávají klienty orgánů sociálně-právní ochrany dětí; 

oddělení veřejného opatrovnictví
10.2.57. vykonává opatrovnickou funkci u osob omezených ve svéprávnosti a u osob neomezených ve svéprávnosti, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, kterým bylo město jmenováno opatrovníkem;
10.2.58. vykonává opatrovnickou funkci u osob omezených ve svéprávnosti a u osob neomezených ve svéprávnosti, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, na základě předběžného opatření;
10.2.59. vykonává opatrovnickou funkci osobám, kterým opatrovník zemřel nebo byl odvolán, a to do doby, dokud soud nejmenuje této osobě nového opatrovníka;
10.2.60. zastupuje město při soudních a úředních jednáních v záležitostech opatrovanců města;


10.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
10.3.1. plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím - Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace a Hospic Frýdek-Místek, p. o.;
10.3.2. plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím uvedeným v bodě 10.3.1. v oblasti předběžné, průběžné, příp. následné veřejnosprávní kontroly;

10.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností sociální a zdravotní komise;

10.5. Vztah k rozpočtu města
10.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
10.5.2. pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 11;
10.5.3. spravuje dotační program „Program na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2016“;
10.5.4. spravuje dotační program „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na rok 2016“;
10.5.5. spravuje dotační program „Podpora projektů v oblasti zdravotnictví na rok 2016“;

10.6. Úkoly v přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:

sekretariát
10.6.1. zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona o návykových látkách, zejména vydávání tiskopisů receptů nebo žádanek s modrým pruhem a jejich evidence;

oddělení koncepce a rozvoje
10.6.2. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb;
10.6.3. podporuje metodicky sociální práci  a sociální či jiné související služby na území svého správního obvodu;
10.6.4. vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální a související služby;
10.6.5. zpracovává údaje pro souhrnné statistiky a další dokumentaci;
10.6.6. spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi;
10.6.7. přispívá k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb v obci, zejména plánováním a vyhodnocováním služeb, propagací  a medializací, partnerstvím a spoluprací s ostatními subjekty;

oddělení ekonomicko-správní
10.6.8. provádí poradenskou činnost, jako např. pomoc občanům při vyhledávání zdravotnické dokumentace, podává informace o síti nestátních zdravotnických zařízení, informuje občany o postupu podání odvolání proti lékařským posudkům a rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti;
10.6.9. provádí depistáže v rámci sociální práce u seniorů ohrožených sociálním vyloučením;
10.6.10. je vypravovatelem pohřbu dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví;

oddělení sociální práce
10.6.11. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství:
10.6.11.1. osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy;
10.6.11.2. osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu výkonu trestu, osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen;
10.6.11.3. osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby;
10.6.11.4. osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností;
10.6.12. pomáhá při resocializaci odsouzených ve výkonu trestu;
10.6.13. spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky;
10.6.14. zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb;
10.6.15. na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče;
10.6.16. zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
10.6.17. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování:
10.6.17.1. osob s duševním onemocněním;
10.6.17.2. osob, které pečují o osoby závislé na péči jiné osoby;
10.6.17.3. seniorů;
10.6.17.4. osob omezených ve svéprávnosti;
10.6.17.5. osob, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení; 
10.6.17.6. osob se zdravotním postižením (smyslovým, tělesným, mentálním, ostatním);
10.6.17.7. osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku stáří, zdravotního postižení nebo jiné sociální události;
10.6.18. provádí sociální poradenství pro všechny druhy sociálních služeb a navazujících služeb a zprostředkovává jejich poskytování;
10.6.19. vede agendu osob omezených ve svéprávnosti, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech a provádí sociální šetření pro soudy;
10.6.20. vyhledává osoby vhodné pro výkon funkce opatrovníka, opatrovníkům je nápomocen při výkonu opatrovnické funkce;
10.6.21. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a ostatními institucemi působícími v oblasti sociálních služeb;
10.6.22. rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení a provádí kontroly plnění stanovených podmínek;

oddělení sociální prevence
10.6.23. vykonává přímou práci s osobami ohroženými rizikovým způsobem života, tj. řeší sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, ze závislosti na herních aktivitách, ze zneužívání nealkoholových drog;
10.6.24. vykonává přímou práci s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, tj.  řeší sociální problémy vyplývající z trestné činnosti jiných osob, domácího násilí, týrání a zneužívání, pokud se nestávají klienty orgánů sociálně-právní  ochrany dětí;
10.6.25. vykonává přímou sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě, dále  pak působí ve sféře prevence sociálních patologií v oblasti sociální a výchovné  práce s romskými dětmi;

oddělení veřejného opatrovnictví
10.6.26. na území města koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování opatrovanců města;

10.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává

10.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává

10.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává

10.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)
neprojednává.
 

 
 

 


 

 

Magistrát

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
3.49 °C
5.39 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)