ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
/ČINNOST ODBORU/

 6.1. Členění odboru
Odbor se člení na:
a) oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
b) oddělení tiskové

6.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
6.2.1. příspěvkovým organizacím v gesci odboru navrhuje příspěvek na provoz a investice, usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy (hrazených z příspěvku na provoz), zpracovává návrhy rozpočtu a navrhuje úpravy rozpočtu během roku;
6.2.2. v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu MŠMT, rozpočtu Regionální rady a MSK připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
6.2.3. připravuje pro orgány města návrhy zřizovacích listin a jejich změn;
6.2.4. podílí se na činnostech souvisejících s předáním majetku ve vlastnictví zřizovatele příspěvkovým organizacím k hospodaření;
6.2.5. sestavuje návrh plánu investičních akcí u příspěvkových organizací, který předkládá k zařazení do zásobníku investičních akcí investičního odboru;
6.2.6. připravuje podklady pro veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách, a to v působnosti odboru;
6.2.7. realizuje údržbu, investice a opravy spravovaných objektů dle schválených zásobníků, zajišťuje odstraňování havárií a revize v objektech škol, školských a kulturních zařízení;
6.2.8. spolupracuje s kulturními, společenskými a sportovními organizacemi na území města při rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoji kultury, sportu a tělovýchovy;
6.2.9. podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí a využití volného času dětí a mládeže;
6.2.10. připravuje návrhy na podporu kulturních a volnočasových aktivit na území města a provádí kontrolu vyúčtování poskytnuté finanční podpory;
6.2.11. zajišťuje správu a údržbu památek ve vlastnictví města, vyjma péče o válečné hroby a pietní místa;
6.2.12. zabezpečuje konkurzní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT;
6.2.13. vede platovou a personální agendu ředitelů příspěvkových organizací, připravuje návrhy platů a odměn;
6.2.14. navrhuje optimalizaci sítě škol a školských zařízení zřizovaných městem – připravuje pro orgány města návrhy na zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení škol a školských zařízení;
6.2.15. při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá na soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů města, s demografickým vývojem a rozvojem svého území a dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek (§ 177 – 180 školského zákona);
6.2.16. předkládá orgánům města návrhy na zápis, zápis změn v údajích, výmaz školy nebo školského zařízení do (z) rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných městem (§ 142 – 151 školského zákona);
6.2.17. poskytuje právnímu odboru informace potřebné k provádění zápisu příspěvkových organizací do obchodního rejstříku a ke zveřejňování stanovených údajů v Ústředním věstníku ČR;
6.2.18. navrhuje stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem (§ 178 odst. 2 školského zákona);
6.2.19. připravuje návrhy pro povolení výjimky počtu dětí, žáků ve třídě (§ 23 školského zákona);
6.2.20. připravuje návrhy pro zřízení školských rad při základních školách zřizovaných městem, návrhy na jmenování třetiny členů školských rad a návrh na vydání volebního řádu (§ 167 odst. 2 školského zákona);
6.2.21. účastní se opakovaného projednání schválení dokumentů uvedených
v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona školskou radou; není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, zajišťuje rozhodnutí zřizovatele o dalším postupu (§ 168 odst. 3 školského zákona);
6.2.22. připravuje návrh na zřízení přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (§ 47 odst. 1 školského zákona);
6.2.23. přijímá od České školní inspekce výsledek šetření v případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti, provádí další řízení s tím spojené a informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě (§ 174 odst. 4 školského zákona);
6.2.24. na základě výsledků inspekční činnosti přijímá bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských zařízeních, které město zřizuje (§ 175 odst. 5 školského zákona);
6.2.25. dojde-li k výmazu školy, v níž se plní povinná školní docházka, a která působila ve městě, z rejstříku škol a školských zařízení, zajišťuje v dohodě s příslušným krajským úřadem, plnění povinné školní docházky jejich žáků (§ 151 odst. 4 školského zákona);
6.2.26. dojde-li k výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení, zajišťuje nebo pomáhá zajistit právnické osobě, která vykonávala činnost školy, žákům a studentům možnost pokračovat ve vzdělání ve stejném nebo obdobném oboru vzdělání a předává jim výsledky hodnocení za nedokončený školní rok (§ 151 odst. 3 školského zákona);
6.2.27. spolupracuje s krajským úřadem při zajišťování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří plní povinnou školní docházku (§ 20 odst. 5 školského zákona);
6.2.28. připravuje stanovisko k působení základní školy nebo základní umělecké školy jiných zřizovatelů na území města (§ 147 odst. 1 písm. p) školského zákona);
6.2.29. připravuje a realizuje koncepci města v oblasti sportu a volnočasových aktivit, spolupracuje se společenskými a sportovními organizacemi na území města při rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoji sportu a tělovýchovy;
6.2.30. podílí se na organizování významných akcí v oblasti sportu, tělovýchovy a využití volného času dětí a mládeže;
6.2.31. připravuje návrhy na podporu sportovních a volnočasových aktivit na území města a provádí kontrolu vyúčtování poskytnuté finanční podpory;
6.2.32. zajišťuje podporu sportovních aktivit na základních školách zřízených městem;
6.2.33. realizuje opravu a údržbu veřejně přístupných hřišť a sportovišť města;
6.2.34. připravuje a koordinuje čerpání dotačních prostředků z národních
a mezinárodních zdrojů ve svěřené oblasti;
6.2.35. vykonává kontrolní činnost agend souvisejících s projekty;
6.2.36. poskytuje pomoc v oblasti vyhlašovaných dotačních programů subjektům spadajících do působnosti odboru;
6.2.37. zpracovává návrhy rozpočtu a navrhuje úpravy rozpočtu během roku;
6.2.38. spolupracuje na přípravě a realizaci koncepce města v oblasti  prevence sociálně patologických jevů;
6.2.39. provádí vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm v jiné obci (§ 178 odst. 6 a 7 školského zákona);

oddělení tiskové
6.2.40. zajišťuje vydávání a distribuci Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku;
6.2.41. zajišťuje publicitu významných společenských akcí, případně některých pracovních jednání;
6.2.42. zajišťuje součinnost s médii a organizaci tiskových konferencí;
6.2.43. zpracovává informace pro hromadné sdělovací prostředky;
6.2.44. zabezpečuje pravidelný monitoring tisku pro potřeby vedení města a vedoucích odborů;
6.2.45. prostřednictvím Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku a příspěvků
do dalších periodik prezentuje práci města a jeho orgánů na veřejnosti;
6.2.46. zajišťuje výběr dodavatelů na služby spojené s vydáváním Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku;
6.2.47. zajišťuje sběr a zpracování informací ze života města (včetně okrajových částí) a jejich zaznamenání do Kroniky města Frýdku-Místku, spolupracuje s kronikáři okrajových obcí;

6.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím
oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
6.3.1. plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím v oblasti škol, školských a kulturních zařízení;
6.3.2. plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu ke školám, školským a kulturním zařízením v oblasti předběžné, průběžné, příp. následné veřejnoprávní kontroly;
6.3.3. plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem související s činností oddělení;
6.3.4. plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu ke sportovním organizacím v oblasti veřejnoprávní kontroly;

oddělení tiskové
6.3.5. plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem ve vztahu ke školám, školským a kulturním zařízením;

6.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

6.4.1. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise kulturní;
6.4.2. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností sportovní komise a komise pro výchovu a vzdělávání;

6.5. Vztah k rozpočtu města
oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
6.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
6.5.2. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 06;
6.5.3. spravuje kulturní fond města
6.5.4. spravuje sportovní fond města;

oddělení tiskové
6.5.5. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;

6.6. Úkoly v přenesené působnosti 
Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu a to:

oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
6.6.1. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) školského zákona v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) školského zákona a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu;
6.6.2. zajišťuje zpracování, sumarizaci a kontrolu sběru dat podle zákona
o státní statistické službě (zákona č. 89/1995 Sb.);
6.6.3. zajišťuje zpracování, sumarizaci, kontrolu a plnění dalších povinností pro statistické účely z dokumentace škol a školských zařízení
a ze školních matrik (§ 28 odst. 5 školského zákona);
6.6.4. zajišťuje sběr údajů podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému
o platech;
6.6.5. zajišťuje práci s archivními materiály bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení na území okresu Frýdek-Místek;

asistentka
6.6.6. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);


6.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává
6.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává
6.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává
6.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)
neprojednává