Nacházíte se: Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

Informace

Mgr. Tomáš Václavík

vedoucí odboru

Zaměření odboru

 

 

Seznam vyhlášek

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2017 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018

OZV 2018-6 regulace provozní doby, změna (14.767 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

OZV 2018-4 - zákaz pyrotechniky (38.5 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2017

OZV2018-2 - regulace provozní doby (50 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 11/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven

OZV 2017-11 - změna regulace provozní doby (44 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě

OZV 2017-8 alkohol, kouření (44.5 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven

OZV 2017-7 provozní doba hostinských zařízení (51.5 kB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 11/2005 Požární řád města Frýdek-Místek

OZV 2007-5 (178.5 kB)

Obecně závazná vyhláška - Požární řád města Frýdek-Místek

20051026_vyhlaska_c11_2005 (208 kB)

Tiskopisy, materiály

Dotační program prevence kriminality SMFM na rok 2020 a tiskopisy k dotačnímu programu prevence kriminality

Dotační program PK SMFM na rok 2020 (159.5 kB) 2._zadost_o_poskytnuti_dotace (81 kB) 3_cestne_prohlaseni (25.899 kB) 4._vyuctovani_dotace (47.5 kB) 5_soupis_ucetnich_dokladu_projektu (36 kB) 6_zaverecne_vyuctovani_dotace_dle_jednotlivych_polozek (70 kB) 7_zdroje_financovani_projektu (38 kB) 8_zaverecne_zhodnoceni_projektu (31 kB) 9_oznameni_o_vraceni_nevycerpanych_financnich_prostredku (25 kB)

Jednací řád Bezpečnostní rady ORP Frýdek-Místek

Jednaci_rad_BR_ORP_FM (328.591 kB)

Jednací řád KŠ ORP Frýdek-Místek

Jednaci_rad_KS_ORP_FM (345.176 kB)

Oznámení o konání shromáždění - svolavatel fyzická osoba

shromazdeni_formular_FO_2018 (37 kB)

Oznámení o konání shromáždění - svolavatel právnická osoba

shromazdeni_formular_PO_2018 (38.5 kB)

Statut Bezpečnostní rady ORP Frýdek-Místek

Statut_BR_ORP_FM (433.569 kB)

Statut KŠ ORP Frýdek-Místek

Statut_KS_ORP_FM (542.172 kB)

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve statutárním městě Frýdek-Místek

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (690.277 kB)

Životní situace

Chemická havárie

Území obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek se nachází v zóně havarijního plánování společnosti Biocel Paskov a.s., která ve výrobě využívá nebezpečný oxid siřičitý.

Další informace získáte na: chemon.hzsmsk.cz

 

Jak budete varováni:

 • kolísavým tónem ze sirén,
 • mluvenou informací ze sirén, rozhlasových zařízení zasahujících složek, sdělením zasahujících,
 
   

  

Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.

 

O odvolání opatření budete informováni stejným způsobem jako při vyhlášení.

 

Jak se chovat při úniku nebezpečných látek:

 • nepřibližujte se k místu havárie, kde je koncentrace nejvyšší a nejnebezpečnější,
 • vyhledejte vhodný úkryt v budově (ukryjte se ve vyšších patrech, utěsněte okna a dveře, vypněte klimatizaci a utěsněte větrací otvory, kterými může nebezpečná látka do místnosti vnikat),
 • další informace o rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k Vaší ochraně získáte z hlášení elektronických sirén, obecního rozhlasu, mobilních zařízení zasahujících složek nebo regionálního vysílání rozhlasu a televize,
 • připravte si prostředky improvizované ochrany k ochraně dýchacích cest a povrchu těla pro případy, kdy budete muset procházet zamořeným prostorem (navlhčenou roušku či kapesník k ochraně nosu a úst, uzavřené potápěčské či lyžařské brýle, oděv na tělo),
 • v případě evakuace si připravte evakuační zavazadlo, využijte vlastní vozidlo nebo se dostavte na stanovené místo. Před odchodem zabezpečte domov, vypněte plyn a uhaste otevřený oheň,
 • jednejte klidně a s rozvahou, nepodléhejte panice a vyvarujte se fyzické námaze.

Povodně

Povodně jsou jednou z nejčastějších přírodních hrozeb u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne?

Jak budete varováni:

 • kolísavým tónem ze sirén,
 • mluvenou informací ze sirén, rozhlasových zařízení zasahujících složek, sdělením zasahujících.

Další informace získáte na: www.hzsmsk.cz

Co dělat při ohrožení povodní:

 • sledujte vývoj povodňové situace,
 • k utěsnění nízko položených oken a dveří můžete použít pytle s pískem,
 • nakupte si potraviny a balenou vodu na 2 – 3 dny,
 • přestěhujte cenné věci z přízemí do vyššího patra domu,
 • dostatečně zabezpečte chemikálie, jedy a žíraviny, které mohou kontaminovat vodu při zaplavení,
 • jste-li majiteli auta, odvezte ho včas na bezpečné místo nebo jej použijte k evakuaci,
 • postarejte se o domácí a hospodářská zvířata,
 • upevněte věci, které by mohla voda odnést,
 • připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 • informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
 • před odchodem vypněte plyn a uhaste otevřený oheň.

Co dělat po povodni:

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost a obyvatelnost), rozvody plynu, elektrické energie, stav kanalizace a rozvody vody,
 • podle pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny zasažené vodou,
 • zničený nábytek a věci ukládejte na určené místo k likvidaci,
 • dokud nejsou prověřeny zdroje pitné vody a zajištěna jejich nezávadnost, používejte balenou vodu nebo vodu z cisterny,
 • základní potraviny, pitnou vodu, ale i další pomoc při odstraňování následků povodní hledejte v místě humanitární pomoci, které zřizuje obecní úřad a humanitární organizace,
 • máte-li nemovitost pojištěnou, kontaktujte pojišťovnu k náhradě škody.

 

Požární ochrana

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Nejčastější příčinou požáru v domácnostech je lidská nedbalost, technická závada, nesprávná manipulace s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

Bezpečnost Vašeho domova

je především na Vaší zodpovědnosti.

Další informace na: www.hzsmsk.cz

Aby doma nehořelo

 • nenechte bez dozoru zapnuté elektrické a plynové spotřebiče,
 • neumísťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně,
 • věnujte pozornost technickému stavu komínů, elektrických a plynových spotřebičů, jejich špatný technický stav může být příčinou požáru,
 • nekuřte v posteli, pokud se Vám chce spát,
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost topidel od nábytku a dalšího hořlavého materiálu,
 • neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace,
 • nepřetěžujte elektrické zásuvky,
 • zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům atp.,
 • dodržujte principy bezpečnosti práce při manipulaci s hořlavými kapalinami (větrání, zákaz kouření při práci),
 • nepoužívejte zábavní pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek.

Na co nezapomenout při odchodu z domu?

 • vypněte elektrické spotřebiče (sporák, pračku, světla atd.),
 • vypněte elektrické spotřebiče jejich hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím do pohotovostního režimu, zabráníte tak požáru v případě technické závady,
 • zkontrolujte, zda neteče voda,
 • zkontrolujte, zda jste nenechali puštěný plyn,
 • zkontrolujte, zda jsou uzavřena okna,
 • uhaste hořící svíčky a nedopalky cigaret,
 • nezapomeňte klíče.

 

 

Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje

doporučuje:

„Vybavte si domácnost

hasicím přístrojem

a hlásičem požáru.“

www.cahd.cz

Shromažďování občanů

Shromažďování občanů (54 kB)

Výstraha před nebezpečím otrav a požáry před topnou sezonou

  Moravskoslezský kraj společně s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje uspořádali kampaň po loňské tragické topné sezoně, kdy došlo k několika úmrtím v důsledku otrav oxidem uhelnatým.
V letácích upozorňuje na nebezpečí, která ohrožují zdraví a život občanů při vaření, vytápění a ohřevu vody.
Snížit riziko otravy oxidem uhelnatým, výbuchu a požáru můžete instalací detektorů plynů do domácnosti, autonomních hlásičů požáru, pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení a rozvodů.

Více informací naleznete v přiložených letácích.

Autonomni_hlasice_pozaru_letak (191.75 kB) Nebezpecne_plyny_v_domacnosti_letak (182.738 kB)

Cvičení havarijní připravenosti v hale Polárka

autor: MM F-M,  

Důležité upozornění Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ke cvičení havarijní připravenosti v hale Polárka. [ celý článek ]

Dobrovolní hasiči si vyzkoušeli připravenost na velkou vodu

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Připravenost na bleskové povodně, jarní tání či protržení hrází si vyzkoušeli frýdecko-místečtí dobrovolní hasiči za účasti příslušníků z Hasičského záchranného sboru ČR. ... [ celý článek ]

Mistrovství ČR v požárních disciplínach CTIF

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Družstva mužů SDH Frýdek a žen SDH Skalice mistry ČR v požárních disciplínách CTIF. [ celý článek ]

Výstraha před nebezpečím otrav a požáry před topnou sezonou.

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Moravskoslezský kraj společně s Hasičskym záchranným sborem Moravskoslezského kraje varují před nebezpečím otrav a požáry před topnou sezonou. [ celý článek ]

Počet lesních požárů a požárů na polích roste

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje varuje: Narůstá počet lesních požárů a požárů při sklizni na polích [ celý článek ]

Informace k novému systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Vláda v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě přistoupila k vytvoření systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. [ celý článek ]

< 1 2 >

Magistrát

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
4.64 °C
5.39 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)