Městská policie

 

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňujících ustanovení, obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zákonem. V tomto kontextu Městská policie Frýdek-Místek při své činnosti zajišťuje klid a pořádek na katastrálním území města tím, že v rámci plnění stanovených úkolů:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu
  • na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
  • svých povinností a oprávnění opatření k jeho obnovení,
  • podílí se na prevenci kriminality ve městě,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
  • odhaluje přestupky i jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města.

Vzhledem k tomu, že žádný zákon nezahrnuje definici pojmu „veřejný pořádek“, v obecném slova smyslu lze pod tento pojem podřadit souhrn pravidel chování na veřejnosti, pravidel stanovených zákony, obecně závaznými vyhláškami obcí, ale také zvyklostmi v daném místě a čase. Pod pojem „místní záležitosti veřejného pořádku“ je možno zařadit vše, co je v působnosti obce a je vyžadováno, aby ve veřejném zájmu bylo dodržováno. Současná zákonná úprava umožňuje, aby městská policie plnila stanovené úkoly i na území jiných obcí na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi těmito obcemi, popřípadě mezi starosty těchto obcí při vyhlášení krizového stavu.